Menü
+36307777208 info@elektrodagroup.hu Nyitva: H-P: 8-16
+36307777208 info@elektrodagroup.hu 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 55. Nyitva: H-P: 8-16
0
Az Ön kosara üres.
Végösszeg:
0 Ft

Adatkezelési tájékoztató


Az Elektróda Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4060 Balmazújváros,Debreceni utca 55., cégjegyzékszám: 09-09-018547, nyilvántartó cégbíróság:Debreceni Törvényszék Cégbírósága), mint a hegesztestechnika-webaruhaz.hudomain használója, és mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató, az Ektv. 13/A. §-a alapján, illetve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeli a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy vevők és vállalkozások nevében eljáró természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatait.

I. Webáruház üzemeltetése
I.1. Az adatkezelés célja
Az Elektróda Group Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz, hegesztéstechnikai termékek elektronikus úton kötött szerződés útján, házhozszállítás mellett történő értékesítéshez elengedhetetlen a vevők bizonyos adatainak kezelése. A webáruház üzemeltetésével összefüggő adatkezelés célja a hegesztestechnika-webaruhaz.hu oldal felületein elérhető termékek adásvételére irányuló szerződések megkötése az Elektróda Group Kft. és a szolgáltatás igénybe vevője között, a termékek vételárának és szállítási díjának számlázása, a számlák
kiegyenlítésének figyelemmel kísérése, a termékek szállítási címre történő eljuttatás, a szerződésből eredő követelések érvényesítése, továbbá a szerződéssel kapcsolatos számviteli bizonylatok mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzése.

I.2. Kezelt adatok köre
A webáruház üzemeltetése céljából az Elektróda Group Kft. a természetes személy vevők és vállalkozások nevében eljáró természetes személyekre nézve az alábbi személyes adatokat kezeli:
- név,
- e-mail,
- telefonszám,
- lakcím,
- szállítási név,
- szállítási cím.

Ammennyiben a vevő nem természetes személy (pl. cég vagy egyéb szervezet), akkor a fenti adatokat a kapcsolattartóként megadott természetes személy vonatkozásában kezeli az Elektróda Group Kft.

I.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a név és lakcím adatok esetében az adatkezelő és az
érintett közötti szerződés megkötése, teljesítése és a szerződésből eredő igények
érvényesítése [Ektv. 13/A. (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
az e-mail cím, a telefonszám, a szállítási név és szállítási cím esetében az
adatkezelés jogalapját az adatoknak a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükséges volta [Ektv. 13/A. (3) bekezdése], illetve az Elektróda
Group Kft., mint adatkezelő és a vevő, mint érintett közötti szerződés teljesítése
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] képezi.
A számlák, mint számviteli bizonylatok, és ez által a számlán feltüntetett és az
Elektróda Group Kft. számlázási rendszerében tárolt név és lakcím adatokat a
számviteli bizonylatok megőrzését előíró jogszabályi rendelkezésekből eredő
kötelezettség teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján is
kezeli a társaság.
A regisztrált vevők e-mail címét és a felhasználónevét, továbbá név, lakcím,
telefonszám, szállítási név és szállítási cím adatait az érintett hozzájárulása alapján,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezeli az Elektróda Group Kft.

I.4. Az adatkezelő és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre
Az adatokat az Elektróda Group Kft. kezeli, és az adatokhoz a társaság mindenkori
vezető tisztségviselői és munkavállalói e jogviszonyukból eredő feladataik
teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá.
Az adatokhoz hozzáfér továbbá az Elektróda Group Kft. részére mindenkor a honlap
működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatást biztosító közvetítő szolgáltató, mely
jelenleg a DBI Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4034 Debrecen,
Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 09-09-018359).
A szállítási név és cím adatok a szállítási feladat elvégzése céljából, a szállítási
feladat elvégzéséig történő kezelésre átadásra kerülnek a szállítási feladatokat
mindenkor ellátó szolgáltató részére, aki jelenleg a Mixpakk Kft.
(székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. emelet 35., cégjegyzékszám: 01 09 991117)
A számlák, mint számviteli bizonylatok, és ez által a számlán feltüntetett és az
Elektróda Group Kft. számlázási rendszerében tárolt név és lakcím adatok a
könyvviteli feladatok ellátása céljából a könyvviteli feladatokat mindenkor ellátó
szolgáltató részére kerülnek átadásra, aki jelenleg a MO-NA 2003 Bt. (székhely:
4028 Debrecen, Gyöngyvirág utca 7., cégjegyzékszám: 09-06-012965).

I.5. Az adatkezelés időtartama
Az Elektróda Group Kft. az adatokat az alábbi feltételek valamelyikének
bekövetkeztéig kezeli:
 a szerződés alapján fennálló kötelezettségek kölcsönös, maradéktalan
teljesítése, vagyis a termék átadását igazoló szállítólevél Elektróda Group Kft.-
hez történő visszaérkezése, valamint a vevőt terhelő vételár és szállítási díj
kiegyenlítése;
 a vevő szerződéstől való elállása, és az elállásból eredő kötelezettségek
kölcsönös, maradéktalan teljesítése, azaz a vevő részéről a termék Elektróda
Group Kft. részére történő visszajuttatása, az Elektróda Group Kft. részéről
pedig a megfizetett vételár és szállítási díj visszatérítése.
Szavatossági vagy jótállási igény érvényesítése esetén a vevő név és lakcím adatait,
valamint az igény bejelentésével együtt a vevő által megadott egyéb elérhetőségi
adatokat (telefonszám, e-mail cím) az Elektróda Group Kft. a kellékszavatosságon
vagy jótálláson alapuló megalapozott igények rendezéséig, vagy az esetleges
jogviták lezárásig kezeli.
A regisztrált vevők e-mail címét és felhasználónevét, továbbá név, lakcím,
telefonszám, szállítási név és szállítási cím adatait az Elektróda Group Kft. az
adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor
visszavonható az Elektróda Group Kft. székhelyére (4060 Balmazújváros, Debreceni
utca 55.) küldött papír alapú küldemény vagy a társaság e-mail címére
(info@elektrodagroup.hu) küldött üzenet útján.

II. Hírlevél küldés

II.1. Az adatkezelés célja
Az Elektróda Group Kft. hírlevél küldése céljából azért kezel személyes adatokat
azokra a természetes személyekre nézve, akik ehhez a hírlevélre történő
feliratkozással hozzájárultak, hogy időszakonként – akár havonta több alkalommal is
– e-mail formájában értesítéseket küldhessen a hegesztestechnika-webaruhaz.hu
oldalon elérhető termékekről, újdonságokról, akciókról.

II.2. Kezelt adatok köre
Hírlevelek küldése céljából az Elektróda Group Kft. valamennyi feliratkozott személy
tekintetében az alábbi adatokat kezeli:
- e-mail cím,
- keresztnév.

II.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelést az érintett hozzájárulásán, azaz akaratának önkéntes, a hírlevél
küldése céljából tett, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatáson alapuló, az
adatkezelési hozzájárulás megadását jelölő négyzet bejelölésével és a „Feliratkozás”
gomb megnyomásával kifejezett, egyértelmű kinyilvánításán alapul. Az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

II.4. Az adatkezelő és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre
Az adatokat az Elektróda Group Kft. kezeli, és az adatokhoz a társaság mindenkori
vezető tisztségviselője és a hírlevélküldő szolgáltatás kezelésével megbízott
munkavállalója fér hozzá
Az adatokhoz hozzáfér továbbá az Elektróda Group Kft. részére mindenkor
hírlevélküldő szolgáltatást biztosító szolgáltató, mely jelenleg a Rocket Science
Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA
30308, USA).

II.5. Az adatkezelés időtartama
Az Elektróda Group Kft. az adatokat a hírlevélküldő szolgáltatás fenntartásáig, de
legfeljebb az érintett hírlevélküldés céljából történő adatkezeléshez adott
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható az
Elektróda Group Kft. székhelyére (4060 Balmazújváros, Debreceni utca 55.) küldött
papír alapú küldemény, a társaság e-mail címére (info@elektrodagroup.hu) küldött
üzenet vagy a minden hírlevél alján megtalálható, leiratkozási felületre átirányító link
használatával.

III. Valamennyi adatkezelésre irányadó közös szabályok
III.1. Az adatok forrása
Az adatokat az érintett, vagyis az a személy bocsátja az Elektróda Group Kft.
rendelkezésére, akire az adatok vonatkoznak, aki az adatok alapján azonosítható.
Abban az esetben, ha valaki akár a webáruházban történő vásárlás, akár
regisztráció, akár hírlevélre történő feliratkozás során nem a saját személyes adatait
adja meg az Elektróda Group Kft. részére, az adatokat adatátadó személy a
személyes adattal visszaélésből eredő büntetőjogi következmények terhe mellett az
adatok átadásával kijelenti, hogy rendelkezik az érintett részéről az adatok
átadásához szükséges hozzájárulással. E jognyilatkozat valótlansága esetén az
ebből eredő következményekért úgy az érintett, mint az Elektróda Group Kft.
irányában az adatokat átadó személy felel.

III.2. Az érintettek jogai
Az érintett az Elektróda Group Kft. által kezelt adatok tekintetében jogosult
 tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, különösen arról, hogy az
érintettre vonatkozóan
o az Elektróda Group Kft. milyen személyes adatokat kezel,
o az Elektróda Group Kft. milyen célból kezel személyes adatokat,
o milyen kategóriába tartozó, milyen tartalmú adatokat kezel az Elektróda
Group Kft.,
o milyen forrásból rendelkezik az Elektróda Group Kft. személyes
adatokkal,
o milyen jogszabályi felhatalmazás (jogalap) alapján kezel Elektróda
Group Kft. személyes adatokat,
o személyes adatokat az Elektróda Group Kft. kikkel közölt vagy fog
közölni,
o személyes adatokon adatfeldolgozási tevékenységet ki végez, mi az
adatfeldolgozó neve, címe és milyen tevékenységet végez az
adatokkal,
o személyes adatokat az Elektróda Group Kft. meddig tervezi tárolni,
vagy ha ezt nem lehet tudni, akkor milyen szempontok alapján
határozzák meg az adattárolás időtartamát,
o kezelt személyes adatok kapcsán az érintett kérheti az Elektróda Group
Kft.-től a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
o kezelt személyes adatok kapcsán a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának jogáról;

 személyes adatainak helyesbítését kérni, amennyiben az Elektróda Group Kft.
által kezelt adatok nem pontosak;
 az adatkezelés korlátozását kérni, ha
o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ilyen esetben a
korlátozás addig tart, ameddig az Elektróda Group Kft. ellenőrzi a
személyes adatok pontosságát, és szükség esetén elvégzi azok
helyesbítését,
o az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
o az Elektróda Group Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra
az adatkezelés megjelölt céljából, de az érintett igényli azokat jogai
érvényesítéséhez, vagy

o az érintett az Elektróda Group Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozik – ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az Elektróda Group Kft. adatkezelést alátámasztó jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
 tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, feltéve, hogy az Elektróda Group
Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
adatkezelést nem indokolja olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
a. elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és jogaival szemben, vagy
b. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódik.

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés (regisztrált vevők, hírlevél címzettjei)
esetén az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni;
 személyes adatainak vagy azok bármelyikének törlését vagy zárolását kérni;
 a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapni, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítani, vagy kérni, hogy a személyes adatokat az
Elektróda Group Kft. közvetlenül továbbítsa az érintett által megjelölt másik
adatkezelőnek;
 az adatok kezelését megtiltani.
Törlés helyett az Elektróda Group Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig
kezeli az Elektróda Group Kft., ameddig fennáll az a jogos érdek, amely a személyes
adat törlését kizárta.
III.3. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés sérti a jelen nyilatkozatban
rögzített, illetve az adatkezelésre irányadó jogszabályokban biztosított jogait, jogosult
megkeresni az Elektróda Group Kft.-t a sérelmesnek vélt helyzet megszüntetése
érdekében.
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte,
vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Az érintett jogosult továbbá jogait bírói úton érvényesíteni.

IV. Sütik („Cookies”)

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan, betűkből és számokból álló
információcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A
hegesztestechnika-webaruhaz.hu oldal abból a célból küld sütiket a látogató
böngészőjének – feltéve, hogy a böngészőben a weboldalak sütijeinek mentése és
olvasása nincs letiltva –, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az oldal
használatát és közreműködjön a látogatókra vonatkozó néhány releváns, statisztikai
jellegű adat gyűjtésében.
A hegesztestechnika-webaruhaz.hu által használt sütik az alábbiak:
név: KRID
élettartam: 1-7 nap
funkció: a honlap működéshez szükséges, a regisztráció és a kosár funkciók
tekintetében van jelentősége. Ahhoz szükséges, hogy ha a felhasználó
elhagyja a kosarat, és tovább böngész az oldalon, a termékek a kosárban
maradjanak, illetve, ha belép egy regisztrált felületre, az oldal böngészése
közben ne léptesse ki a rendszer.

név: cb-enabled
élettartam: 1 nap
funkció: a honlap működéshez szükséges, a szolgáltató sütik használatának
elfogadására szolgáló sáv elfogadás utáni újra betöltését akadályozza meg.

név: _dc_gtm_UA-29624840-13
élettartam: 1 perc
funkció: a honlap működéshez szükséges, a hegesztestechnika-webaruhaz.hu
megfelelő betöltését szolgáló süti.

név: _ga
élettartam: 2 év
funkció: a felhasználói élmény javítását szolgáló süti. A honlapok közötti és
honlapon belüli navigáció Google Analytics által történő elemzéséhez a
látogatók megkülönböztetésére szolgál, mely egy véletlenszerűen generált
számsort társít a felhasználóhoz.

név: _gid
élettartam: 1 nap

funkció: a felhasználói élmény javítását szolgáló süti. A Google Analytics
részére a látogatók honlapok közötti és honlapon belüli navigációjával
kapcsolatos adatokat rögzíti.

A honlap által használt sütik megtekinthetők, törölhetők a böngésző beállítások
menüpontjában, illetve mentésük és olvasásuk le is tiltható ugyanott.


Cofidis Áruhitel

A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:

teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

 

Rendszeres akciók, különleges ajánlatok
Akár 25-50% kedvezmény